Wprowadzenie do

dla owców

Daniel Janus
Rebased

@nathell

Clojure…

 • jest dynamicznie typowany
 • ma bogatą paletę struktur danych
 • jest Lispem
 • jest oparty o platformę
 • stawia na niezmienność
 • jest leniwy, ale nie za wszelką cenę
 • ma rozbudowaną bibliotekę standardową
 • znacznie ułatwia pisanie programów współbieżnych

Clojure ma bogatą paletę struktur danych

 • Liczby, napisy, wartości logiczne, wyrażenia regularne, symbole, klucze
  3 -42/11 "WRUG" true #".*" wrug :wrug
 • Listy, wektory, mapy, zbiory
  (raz dwa trzy)
  [raz dwa trzy]
  {raz dwa, trzy cztery}
  #{raz dwa trzy}
 • Referencje, atomy, agenty, futures, promises

Clojure jest Lispem

Składnia Clojure

 • Już ją znacie
 • Z punktu widzenia składni nie ma żadnej różnicy pomiędzy kodem a danymi
 • Kod składa się z wyrażeń

Reguły ewaluacji

 • Symbole wyliczają się do wartości zmiennych, które nazywają
 • Listy wyliczają się w ten sposób, że
  • pierwszy element listy jest traktowany jako funkcja
  • ta funkcja jest wywoływana z pozostałymi elementami listy jako argumentami
 • Wszystko inne wylicza się do samego siebie (potencjalnie rekurencyjnie)

… i to wszystko!

No, prawie.

Przykłady

(+ 3 4)

(+ 3 (* 4 5))

(+ (* 3 4) 5)

[+ (* 3 4) 5]

(if (> 3 4) 5 6)

((if (> 3 4) + -) 5 6)

Lukier składniowy

 • ; wykomentowuje wszystko do końca wiersza
 • #_ wykomentowuje następujące po nim wyrażenie
 • Przecinki są białymi spacjami
 • (quote x) (równoważnie 'x) wstrzymuje ewaluację

Clojure jest oparty o platformę

 • Java / JVM
 • JavaScript (ClojureScript)
 • .NET / Common Language Runtime (ClojureCLR)

Java?

Język Java:
Java “Enterprise”:
Java Virtual Machine:

Clojure stawia na niezmienność

 • Wartości są co do zasady niezmienne
 • Zamiast zmieniać, przetwarzamy jedne wartości w inne
 • (conj [1 2 3] 4) nie zmienia wektora [1 2 3], ale daje nowy wektor [1 2 3 4]
 • Efektywne (czasowo i pamięciowo) współdzielenie podstruktury

Ekspresywna biblioteka standardowa

 • Około 700 predefiniowanych funkcji
 • Dużo funkcji operujących na sekwencjach
 • map, reduce, filter, group-by, frequencies, map-indexed i wiele innych
 • Zachęca do myślenia wysokopoziomowego, a nie “element po elemencie”
 • Przykład: różnice cząstkowe elementów listy:
  
  (defn partial-diff [l]
   (map - (next l) l))
  

Współbieżność: STM

 • STM: Software Transactional Memory (pamięć transakcyjna)
 • ACI bez D
 • Referencje: skoordynowane, synchroniczne, atomowe zmiany stanu jednej lub więcej wartości
 • Atomy: nieskoordynowane, synchroniczne, atomowe zmiany stanu jednej wartości
 • Agenty: asynchroniczne, atomowe zmiany stanu jednej wartości

Ruby a Clojure

Ekosystem.gem


.jar

RubyGems
Bundler
Rake
RVM/rbenv


Leiningen

Leiningen


(defproject myproject "0.1"
 :description "This is a sample project"
 :dependencies
  [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
   [clojure-csv "2.0.1"]
   [enlive "1.1.5"]])

Rack

Ring

Rails

?

Sinatra

Compojure

Compojure


(ns hello-world.core
 (:require [compojure.core :refer :all]
      [compojure.route :as route]))

(defroutes app
 (GET "/" []
  "

Hello World

") (route/not-found "

Page not found

"))

RSpec

Speclj, Midje

rubygems.org

gemy do wszystkiego

clojars.org

biblioteki do wszystkiego

SpołecznośćMatz


Rich Hickey

WRUG


warsaw-clojurians

Pure awesomeness

Instaparse

Gramatyka EBNF:

S = AB*
AB = A B
A = 'a'+
B = 'b'+
  
Parser:

(def as-and-bs
 (insta/parser
  "S = AB*
   AB = A B
   A = 'a'+
   B = 'b'+"))
  

Overtone

Warto?

Lisp is worth learning for the profound enlightenment experience you will have when you finally get it. That experience will make you a better programmer for the rest of your days, even if you never actually use Lisp itself a lot.


— Eric S. Raymond, How To Become a Hacker

Dzięki!


(doseq [you (audience)]
 (thank! you))

Daniel Janus

http://danieljanus.pl/