Nawiasem mówiąc:
Clojure

Daniel Janus

java4people, 16 kwietnia 2011

Agenda

Czekając na JSR

Newsgroups: pl.comp.lang.java
Subject: Java: Czego mi brak: Operator warunkowy
Date: Mon, 8 Dec 2008 07:08:32 -0800 (PST)

A więc brakuje mi operatora który by działał jak '.' z małym wyjątkiem 
jeśli nadrzędny obiekt byłby null-em, wówczas null byłby zawsze 
zwracany. 

public static LockMode getLockModeSuggested(SomeHouse someHouse) {
  return someHouse.?.mainEntry.?.reallyGoodLock.?.lockMode;
}
   

Transformacja

return getObject().?.getField().?.getSubfield();
   

Object tmp = getObject();
if (tmp == null) {
  return null;
} else {
  Object tmp2 = tmp.getField();
  if (tmp2 == null) {
   return null;
  } else {
   return tmp2.getSubfield();
  }
}
   
Z czego składa się deklaracja zmiennej?
 • typ
 • nazwa
 • wyrażenie inicjalizujące
Z czego składa się instrukcja warunkowa?
 • warunek
 • instrukcja gdy warunek spełniony
 • instrukcja gdy warunek niespełniony
Z czego składa się instrukcja return?
 • wyrażenie do zwrócenia

Inna notacja

(return (.?. (getObject) (getField) (getSubfield)))
    

(declare Object tmp (getObject))
(if (== tmp null)
 (return null)
 (block
  (declare Object tmp2 (. tmp (getField)))
  (if (== tmp2 null)
   (return null)
   (return (. tmp2 (getSubfield))))))
   
To jeszcze nie Clojure, to wciąż Java (w przebraniu)!

Kod czy dane?

Jedno i drugie

Gdyby tak dało się automatycznie zamieniać jedno na drugie...

Da się!

(defmacro .?. 
 ([x y] `(. x y))
 ([x y & args]
  `(block
    (declare Object tmp# ~x)
    (if (== tmp# null)
     (return null)
     (.?. ~y ~@args)))))
    

Clojure — programowalny język programowania

Wyrażenia

Formuły: budulec programów

Read-Evaluate-Print Loop
(REPL)

> (+ 2 3)
5
> (defn funkcja [x]
  (if (< x 100)
   "mała liczba"
   "duża liczba")))
#'user/funkcja
> (funkcja 4983)
"duża liczba"
    

Mapy

{klucz1 wartość1 
 klucz2 wartość2 
 ...
 kluczN wartośćN}

Klucze (keywords)

Wektory

Zbiory

Sekwencje

Funkcje wyższego rzędu


(map add-42 [1 2 3])
(43 44 45)

(filter even? (range 10))
(0 2 4 6 8)
    

Leniwość

Funkcje anonimowe


(map (fn [x] (+ x 42)) [1 2 3])
(43 44 45)

(map #(+ % 42) [1 2 3])
(43 44 45)
    

Wołanie metod Javy

(.toUpperCase "Hello")
"HELLO"

(.freeMemory (Runtime/getRuntime))
21528704

(javax.swing.JOptionPane/showMessageDialog nil "Hello!")

    

Software Transactional Memory

Ekosystem

Pułapki

Case-study: Fablo

Fablo

Fablo

HTTP: Ring

HTTP jako funkcja
żądanie → odpowiedź

Request


:server-port :uri
:server-name :query-string
:remote-addr :request-method
:scheme    :content-type
:headers   :content-length
:body     :character-encoding
    

Response


:status
:headers
:body
    

Pytania?

Dziękuję za uwagę!


(doseq [you (audience)]
 (thank! you))  
    

http://plblog.danieljanus.pl
http://fablo.pl